Jazykové kurzy

 

 

Kurzy všeobecnej AJ (A1-C2) sú určené predovšetkým tým, ktorí sa chcú naučiť, ale aj zdokonaliť v AJ a sú ochotní venovať štúdiu trochu viac času. Pozornosť sa venuje výučbe anglického jazyka na všetkých úrovniach, od úplných začiatočníkov až po pokročilých. V anglickom jazyku sa tu riešia problémy a situácie, s ktorými sa stretávame v bežnom živote (napr. nácvik rozhovorov na danú tému, osvojenie si bežných fráz, riešenie vzniknutých problémov, riadené diskusie ) v skupinách a vo dvojiciach. Výučba sa zameriava na gramatiku, posluch, čítanie, písanie, slovnú zásobu, s dôrazom na komunikačný aspekt jazyka. Zaradenie študentov do jazykovej úrovne sa vykoná podľa výsledkov vstupného testu.

Organizácia

  • časový rozsah: 2x 90 min/týždeň
  • počet hodín: 130
  • počet študentov v skupine: 10 - 12
  • začiatok a koniec kurzu: september – máj
  • spôsob ukončenia kurzu: záverečný test a ústna skúška
  • absolvent získa Certifikát jazykovej školy
  • skúšobnú komisiu tvoria lektori jazykovej školy